سرفصل دروس گروه اوینیک هواپیما (کاردانی و کارشناسی) را می توانید از لینک های ذیل دریافت نمایید.

 

دریافت سرفصل دروس گروه کاردانی فنی اویونیک

دریافت سرفصل دروس گروه مهندسی فناوری اویونیک هواپیما