دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اطلاعیه کارآموزی

دانشجویانی که می خواهند درس کارآموزی را با استاد پوستچیان بردارندروز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 13:30 در دانشگاه حضور یابند.

اطلاعیه تشکیل کلاس استاد آهویی

کلاس سیستم هواپیما 1 استاد آهویی روز پنج شنبه مورخ 94/01/27 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

تشکیل کلاس فیزیک استاد احمدی

کلاس فیزیک کاربردی استاد احمدی روز چهار شنبه مورخ   94/01/26 ساعت 8 الی 10

برگزار می گردد.

اطلاعیه برگزاری کلاس اصول ناوبری

کلاس اصول ناوبری دانشجویان خلبانی از هفته آینده مورخ 94/01/26 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

اطلاعیه تشکیل کلاس اخلاق اسلامی

کلاس اخلاق اسلامی استاد غفاری نژاد طبق برنامه در دو کد خانم ها و آقایان به شرح ذیل برگزار می گردد.

خانم ها روز چهار شنبه  مورخ 94/01/19

آقایان روز چهار شنبه   مورخ 94/01/26

راه های ارتباطی

ایمیل:      sanat.havanavardi@gmail.com

تلفن:       36092980-051

فکس:      36092983-051

آدرس:      مشهد- ملک آباد-بین حامد و مرجان