دانشگاه صنعت هوانوردی مشهد

اخبار مهم دانشگاه

دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی می بایست برای ثبت نام در ترم جدید (نیمسال اول سال تحصیلی 94-93) شناسه واریزی خود را از سامانه اعلام شناسه پرداخت دریافت نمایند.

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد حسینی نوه

به اطلاع دانشجویان می رسانیم کلاس های استاد حسینی نوه روز سه شنبه مورخ 93/07/29 برگزار نمی گردد.

اطلاعیه تشکیل کلاس مبانی الکترونیک

به اطلاع دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک و تعمیر می رسانیم برنامه درس مبانی الکترونیک به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان ترم 1 گروه اویونیک هواپیما :

                 روز های پنج شنبه ساعت 16:30

دانشجویان ترم 1 گروه تعمیر و نگهداری هواپیما :

               روز های پنج شنبه ساعت 14

اطلاعیه کارآموزی و پروژه گروه تعمیر و نگهداری هواپیما

دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری که درس کارآموزی و پروژه را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 انتخاب واحد نموده اند جهت هماهنگی :

روز یکشنبه مورخ 93/08/04 ساعت 16:30   (استاد صفار زاده)

یا

روز یکشنبه مورخ 93/08/04 ساعت 13:30   (استاد پوستچیان)

به دانشگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه کارآموزی و پروژه گروه اویونیک هواپیما

دانشجویان گروه اویونیک که درس کارآموزی و پروژه را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 انتخاب واحد نموده اند جهت هماهنگی با مدیر گروه (آقای احترامیان) روز شنبه مورخ 93/08/03 ساعت 13 به دانشگاه مراجعه نمایند.